Terézia, n.o. - Sme tu pre Vás...

Pon-Pia: 8:00 - 16:30

Služby

Zariadenie pre seniorov

V Zariadení pre seniorov Lokca poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Poskytujeme

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

Vykonávame

 • fyzioterapiu a rehabilitáciu

Zabezpečujeme

 • ošetrovateľskú starostlivosť
 • záujmovú činnosť

Utvárame podmienky na

 • úschovu cenných vecí

Špecializované zariadenie

V Špecializovanom zariadení Lokca poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie, skleróza multiplex a organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Poskytujeme

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

Vykonávame

 • fyzioterapiu a rehabilitáciu

Zabezpečujeme

 • ošetrovateľskú starostlivosť
 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmovú činnosť
 • Pomoc pri pracovnom uplatnení

Utvárame podmienky na

 • úschovu cenných vecí

Ako sa stať naším klientom

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov Lokca alebo Špecializovaného zariadenia Lokca prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

1. KROK: Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení

Zariadenie pre seniorov
Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov si podáva občan na príslušnom obecnom/mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska (tlačivo je potrebné si vyžiadať na obecnom/mestskom úrade, prípadne nás kontaktujte a my Vám toto tlačivo zabezpečíme). Súčasťou tejto žiadosti je aj Lekársky nález pre účely sociálnych služieb – toto tlačivo vyplní ošetrujúci lekár.
Obec/mesto na základe doručenej a vyplnenej žiadosti posúdi stav žiadateľa vykonaním sociálnej posudkovej činnosti a zdravotnej posudkovej činnosti a vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec/mesto vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ktoré Vám bude zaslané. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môžete požiadať o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Špecializované zariadenie
Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení si podáva občan na príslušný vyšší územný celok podľa miesta svojho trvalého bydliska (tlačivo je potrebné si vyžiadať na vyššom územnom celku, resp. stiahnuť z webovej stránky vyššieho územného celku, prípadne nás kontaktujte a my Vám toto tlačivo zabezpečíme). Súčasťou tejto žiadosti je aj Lekársky nález pre účely sociálnych služieb – toto tlačivo vyplní ošetrujúci lekár.
Vyšší územný celok na základe doručenej a vyplnenej žiadosti posúdi stav žiadateľa vykonaním sociálnej posudkovej činnosti a zdravotnej posudkovej činnosti a následne vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyšší územný celok vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení, ktoré Vám bude zaslané. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môžete požiadať o poskytovanie sociálnej služby.

Potrebné tlačivá:

2. KROK: Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v Terézii, n.o., v Zariadení pre seniorov Lokca alebo v Špecializovanom zariadení Lokca, je nutné, aby si podal písomnú Žiadosť o  uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Vyplnenú a žiadateľom podpísanú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Lokca alebo v Špecializovanom zariadení Lokca je potrebné doručiť tunajšiemu zariadeniu osobne, poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu: riaditel@terezia-lokca.sk a dodatočne v písomnej podobe.

V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o poskytovania sociálnej služby podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení/obmedzení spôsobilosti občana na právne úkony a ustanovení opatrovníka).

Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave priamo v našom tlačive Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K žiadosti je potrebné doložiť nasledovné prílohy:

 • právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení,
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku na aktuálny rok (potvrdenie o príjme),
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu,
 • iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a sú nevyhnutné pri nástupe do zariadenia.

Zariadenie pre seniorov Lokca/Špecializované zariadenie Lokca doručenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zaeviduje a posúdi. V prípade, že žiadosť je nekompletná, vyžiada sa jej doplnenie. V prípade, že žiadosť je kompletná a v zariadení je voľné vhodné miesto, riaditeľ telefonicky alebo e-mailom, príp. písomne oznámi túto skutočnosť žiadateľovi a oznámi mu možný dátum začatia poskytovania sociálnej služby v zariadení s uvedením všetkých náležitostí, ktoré sú nevyhnutné k nástupu a pobytu žiadateľa v zariadení.

V prípade, že v zariadení nie sú voľné miesta a žiadateľ v žiadosti uviedol súhlas so zaradením do evidencie žiadateľov, žiadateľ bude zapísaný do evidencie žiadateľov. Evidencia je vedená v informačnom systéme Cygnus. V prípade, že v zariadení sa uvoľní miesto, o tejto skutočnosti Vás budeme včas informovať.

Potrebné tlačivá:

3. KROK: Prijatie do zariadenia

Pred nástupom do zariadenia žiadateľ požiada svojho ošetrujúceho lekára o vykonanie potrebných vyšetrení preukazujúcich bezinfekčnosť (lekár vydá žiadateľovi potvrdenie o bezinfekčnosti).
Sociálne služby v Zariadení pre seniorov Lokca, v Špecializovanom zariadení Lokca sú občanovi poskytované na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, ktorá je uzatvorená v deň nástupu do zariadenia. Vzor zmluvy si môže žiadateľ, resp. jeho príbuzný vyžiadať k nahliadnutiu u riaditeľa.

Potrebné tlačivá:

4. KROK: Samoplatca

Ak je žiadateľ samoplatca, môže nastúpiť do Zariadenia pre seniorov Lokca alebo Špecializovaného zariadenia Lokca bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, na základe podanej Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Musí však spĺňať zdravotné dôvody alebo dôchodkový vek, pre ktoré je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení. Posúdenie vykoná riaditeľ.

Ak budete potrebovať pomoc pri vybavovaní žiadosti, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.